WYPEŁNIACZE- KWAS HIALURONOWY

Wypełnienie kwasem hialuronowym

Kwas hialuronowy to substancja występująca naturalnie w organizmie ludzkim, a przez to bezpieczna do stosowania. Zabiegi medycyny estetycznej z zastosowaniem wypełniaczy są bardzo skuteczne, dają natychmiastowy efekt estetyczny, utrzymujący się około 6-12 miesięcy w zależności od rodzaju preparatu i indywidualnych cech pacjenta jak wie, mimik czy tryb życia.

Kwas hialuronowy poza działaniem wypełniającym daje efekt silnej stymulacji skóry, pobudza ją do regeneracji, dzięki czemu nawet po wchłonięciu zmarszczki są już płytsze niż przed zabiegiem. Charakteryzuje się on doskonałą tolerancją, całkowicie integruje się z tkankami skóry. Efekty są natychmiastowe i wyglądają bardzo naturalnie. Po zabiegu można od razu wrócić do aktywności zawodowej i towarzyskiej. Sto­so­wane w naszym Insty­tu­cie Zdro­wia pre­pa­raty są cer­ty­fi­ko­wane, co gwarantuje bezpieczeństwo zabiegu. Więk­szość pre­pa­ra­tów zawiera lido­ka­inę, co sprawia, że jest także niemal bezbolesny, przed zabiegiem można zastosować krem znieczulający. Zabieg prze­pro­wa­dza wykwa­li­fi­ko­wa­ny leka­rz medy­cyny este­tycz­nej, nie­rzadko z uży­ciem kaniul zamiast igieł.

Zastosowanie wypełnień :

  • powięk­sze­nie i korekta ust
  • wypeł­nie­nie bruzd nosowo-war­go­wych, wypeł­nie­nie linii mario­ne­tek, wypeł­nie­nie policz­ków, wypeł­nie­nie doliny łez, wypeł­nie­nie drob­nych zmarsz­czek (np. zmarsz­czek pala­cza)
  • poprawy owalu twa­rzy – wolu­me­tria
  • korekta kształtu nosa
  • korekta płat­ków uszu
  • ogólna poprawa wyglądu skóry- rewitalizacja

Stosowane preparaty w Instytucie Zdrowia:

  • szeroka gama produktów STYLAGE- przeznaczone do usuwania i łagodzenia wszystkich rodzajów zmarszczek
  • linia produktów Juvederm firmy Allergan

Sto­so­wane w naszym Insty­tu­cie Zdro­wia pre­pa­raty są cer­ty­fi­ko­wane, co gwarantuje bezpieczeństwo zabiegu. Więk­szość pre­pa­ra­tów zawiera lido­ka­inę, co sprawia, że jest także niemal bezbolesny. Zabieg prze­pro­wa­dza wykwa­li­fi­ko­wa­ny leka­rz medy­cyny este­tycz­nej, nie­rzadko z uży­ciem kaniul zamiast igieł. Uży­wamy pre­pa­ra­tów opar­tych o inno­wa­cyjną tech­no­lo­gię VYCROSS®, która pozwala na wyko­rzy­sta­nie niż­szego stę­że­nia HA. Dzięki temu ewen­tu­alny obrzęk po zabiegu jest mniej widoczny i szyb­ciej ustę­puje. Pozwala to pacjen­tom na bar­dzo szybki powrót do codzien­nych zajęć.

JUVEDERM® VOLUMA® z lido­ka­iną to pre­pa­rat w postaci lekkiego żelu o stę­że­niu 20 mg HA, słu­ży do przy­wra­ca­nia obję­to­ści twa­rzy.

Dzięki swoim wyjąt­ko­wym wła­ści­wo­ściom liftin­gu­jacym, pomaga w szybki i natu­ralny spo­sób odzy­skać utra­coną obję­tość policz­ków i pod­bródka, zapew­nia­jąc subtelny efekt liftingu. Delikatnie odtwa­rza kształt policz­ków, podno­sząc je i ujędr­nia­jąc. Przy­wraca utra­coną z wie­kiem objętość twa­rzy, odwzorowując jej mło­dzień­cze pro­por­cje, wyrów­nuje linie żuchwy, pod­kre­śla wydat­ność kości policz­ko­wych. Pre­pa­rat dodat­kowo nawilża skórę, pozwala odzy­skać jej natu­ralną ela­stycz­ność i gęstość. Już po jed­nym zabiegu można zauważyć peł­niej­sze, bar­dziej har­mo­nijne kon­tury, a twarz zyskuje zde­cy­do­wa­nie odświe­żony wygląd. JUVEDERM® VOLUMA® daje dłu­go­trwały efekt, który utrzymuje się nawet do 24 mie­sięcy.

JUVEDERM® VOLBELLA® z lido­ka­iną to pre­pa­rat w postaci gład­kiego żelu o stę­że­niu 15 mg kw. hial (HA). Ten wszech­stronny wypeł­niacz umożli­wia m.in. reduk­cję zmarsz­czek wokół wrażliwej oko­licy oka i jej pełną odnowę.

Gładka kon­sy­sten­cja pre­pa­ratu wygładza nie­po­żą­da­ne linie, zmarsz­czki i fał­dy oraz przy­wraca utra­co­ną obje­to­ść, dzięki czemu skóra odzy­skuje mło­dzień­czy wygląd. Pre­pa­rat pomaga kom­plek­sowo zatroszczyć się o oko­lice oka poprzez wypeł­nie­nie zapad­nię­tej oko­licy podo­czo­do­ło­wej, kurzych łapek, zmarsz­czek, gła­dzi­zny i poziomych zmarsz­czek czoła. Spojrzenie po zabiegu jest odświe­żone i roz­świe­tlone. JUVEDERM® VOLBELLA® zawiera rów­nież śro­dek znie­czu­la­jący – lido­ka­inę, który niweluje nieprzyjemne odczucia. Efekt zabiegu utrzy­muje się aż do 12 mie­sięcy.

JUVEDERM® VOLIFT®  z lido­ka­iną opra­co­wano, by uzyskać młodzieńczy wygląd twa­rzy poprzez skuteczne wygła­dze­nie głębo­kich zmarsz­czek oraz przy­wró­ce­nie natu­ral­nie wyglą­da­ją­cego kon­turu twa­rzy w jej dol­nej czę­ści.

Preparat ma postać żelu o delikatnej kon­sy­sten­cji, co mini­mal­izuje obrzęk i zasi­nienia oraz wydłuża czas utrzy­my­wa­nia się efek­tów zabiegu. JUVEDERM® VOLIFT® jest najbar­dziej uni­wer­sal­nym pro­duk­tem z kolek­cji VYCROSS®. Zabieg z jego wyko­rzy­sta­niem jest mini­mal­nie inwa­zyj­nym zabie­giem este­tycz­nym, cha­rak­te­ry­zuje się krót­kim okre­sem rege­ne­ra­cji po iniek­cji i jedy­nie na krótko prze­rywa codzienne czyn­no­ści. Prze­zna­czony do stosowania w obrę­bie fałd nosowo-war­go­wych, kości policz­ko­wych, policz­ków, ust, brwi, podbródka i linii żuchwy. Zmniej­sza lub wygła­dza linie, zmarszczki i fałdy skóry, nada­jąc jej śwież­szy i bar­dziej pro­mienny wygląd, przy­wraca utra­coną obję­tość policz­ków i pod­bródka, zapew­nia­ subtelny efekt liftin­gu­jacy, pozwala przy­wrócić owal twa­rzy, pozwala zwięk­szyć objetość ust i zni­we­lować opa­da­jące kąciki ust i linie mario­netki. Pomaga sko­ry­gować brwi. Dobrze spraw­dza się rów­nież w odnowie skóry dłoni, poprawiając nawil­żenie i wygładzając. Efekty zabiegów utrzy­mu­ją­ się nawet do 15 mie­sięcy.

JUVEDERM®v ULTRA to linia wypeł­niaczy skór­nych na bazie kw.hial. z lido­ka­iną (miej­scowy śro­dek znie­czu­la­jący), które podaje się, aby przy­wrócić twa­rzy obje­tość, wypełnić drobne linie, zmarszczki, bruzdy i pod­kre­ślić kon­tur ust. Zabieg jest prze­pro­wa­dzany przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych leka­rzy medy­cyny este­tycz­nej, a nasi Pacjenci pozo­stają w sta­łym kon­tak­cie, aby w każ­dej chwili móc otrzy­mać ewentualną pomoc i lecze­nie.

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

Interesuje Cię nasza oferta lub masz pytania dotyczące naszej pracy? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 20:00. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

 

INSTYTUT ZDROWIA dr Boczarska-Jedynak mieści się przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 4 w centrum Oświęcimia w pobliżu Rynku Głównego i mostu Piastowskiego. Od dworca PKP dzieli nas odległość 2km, od dworca autobusowego 2,5km zaś od najbliższego lotniska – Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice około 60km. Dogodne położenie Instytutu zapewnia dobry dojazd z takich miast jak: Bieruń, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Kęty, Andrychów, Wadowice, Zator, Chrzanów, Trzebinia, Jaworzno, Libiąż, Chełmek.

Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski