+48794070701
PolishEnglishGerman
Marzena Rojek-Ledwoch

Marzena Rojek-Ledwoch

Jest die­te­ty­kiem, spe­cja­li­stą ds. zdro­wia publicz­nego. Absol­wentka Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego. Jest człon­kiem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Die­te­tyki. Posiada ponad dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie w pracy z pacjen­tami indy­wi­du­al­nie, także z osobami cier­pią­cymi na zabu­rze­nia odży­wia­nia. Pro­wa­dzi szko­le­nia oraz warsz­taty kuli­narne z zakresu pra­wi­dło­wego odży­wia­nia dla doro­słych, dzieci i mło­dzieży. Zaj­muje się przy­go­to­wy­wa­niem i reali­za­cją pro­gra­mów pro­fi­lak­tyki zdro­wot­nej. Pra­cuje jako nauczy­ciel i wykła­dowca.

Marzena Rojek-Ledwoch pre­zen­tuje racjo­nalne podej­ście do pra­wi­dło­wego odży­wia­nia oparte na aktu­al­nej wie­dzy z tego zakresu. Sprze­ci­wia się rady­kal­nym die­tom „cud” i stara się prze­ko­ny­wać, że zdrowy styl życia może być łatwy i przy­jemny.

umów się na wizytę