+48794070701
PolishEnglishGerman
Wie­sław Andruszko

lek. Wie­sław Andruszko

Jest spe­cja­li­stą ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii, kon­sul­tan­tem ds. żywie­nia kli­nicznego. Jest absol­wen­tem Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego. Swoje bogate doświad­cze­nie kli­niczne zdo­był pra­cu­jąc przez wiele lat na sta­no­wi­sku star­szego asy­stenta w Oddziale Inten­syw­nej Tera­pii, dyżu­ru­jąc w karetce R. pod­czas wyjaz­dów do cho­rych w sta­nach zagro­że­nia życia oraz trans­portu cho­rych w sta­nie cięż­kim.

W Szpi­talu Powia­to­wym w Oświę­ci­miu wyko­nuje znie­czu­le­nia do zabie­gów z zakresu chi­rur­gii ogól­nej, orto­pe­dii i chi­rur­gii ura­zo­wej, gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa oraz chi­rur­gii dzie­cię­cej. Posiada dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie wen­ty­la­cji inwa­zyj­nej i nie­in­wa­zyj­nej w warun­kach domo­wych, jak rów­nież żywie­nia doje­li­to­wego.

Lek. Wie­sław Andruszko nie­ustan­nie posze­rza swoją wie­dzę o zagad­nie­nia doty­czące wen­ty­la­cji nie­in­wa­zyj­nej w prze­wle­kłych scho­rze­niach płuc i układu ner­wo­wego, żywie­nia doje­li­to­wego i poza­je­li­to­wego oraz wyko­rzy­sta­nia tech­nik USG w ane­ste­zjo­lo­gii. Zgłę­bia naj­now­szą wie­dzę z zakresu tech­nik ner­ko­za­stęp­czych w oddziale inten­syw­nej tera­pii, nowych tech­nik moni­to­ro­wa­nia głę­bo­ko­ści znie­czu­le­nia, znie­czu­la­nia cał­ko­wi­cie dożyl­nego, a także znie­czu­la­nia pacjen­tów obcią­żo­nych licz­nymi scho­rze­niami oraz w pode­szłym wieku.

Dr Wie­sław Andruszko każ­dego roku uczest­ni­czy w kon­fe­ren­cjach i warsz­ta­tach naukowo-szko­le­nio­wych posze­rza­jąc swoją wie­dzę i zdo­by­wa­jąc kolejne cer­ty­fi­ko­wane umie­jęt­no­ści. W swo­jej codzien­nej pracy, dr Andruszko jest nie­zwy­kle oddany pacjen­tom i cie­szy się olbrzy­mim sza­cun­kiem.

Do Wie­sława Andruszko możesz zgło­sić się w przy­padku potrzeby:

  • kon­sul­ta­cji ane­ste­zjo­lo­gicz­nej przed pla­no­wa­nymi zabie­gami ope­ra­cyj­nymi
  • kon­sul­ta­cji żywie­nio­wych u cho­rych z utratą masy ciała spo­wo­do­waną zabu­rze­niami poły­ka­nia lub cho­ro­bami ogól­no­ustro­jo­wymi (np.
  • wynisz­cze­nie w prze­biegu cho­rób nowo­two­ro­wych i innych)
  • kon­sul­ta­cji żywie­nio­wych u pacjen­tów z PEG – prze­zskórną endo­sko­pową gastro­sto­mią
  • kon­sul­ta­cji w zakre­sie wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej w warun­kach domo­wych (pacjenci z nie­wy­dol­no­ścią odde­chową w prze­biegu prze­wle­kłych cho­rób płuc lub cho­rób układu ner­wo­wego)
umów się na wizytę