Terapia Cerebrolizyną

Terapia CerebrolizynąW Instytucie Zdrowia prowadzimy leczenie Cerebrolizyną – lekiem o działaniu neuromodulującym i neuroprotekcyjnym.

Co to jest Cerebrolizyna?

Cerebrolizyna jest lekiem uzyskiwanym z białek strukturalnych mózgu świni. Ta mieszanina peptydów pobudza różnicowanie komórek, wspomaga czynność komórek nerwowych, działa ochronnie i pobudza procesy naprawcze.

W badaniach na zwierzętach cerebrolizyna wpływa na plastyczność neuronów i synaps oraz ułatwia proces uczenia się. W doświadczalnym niedokrwieniu mózgu cerebrolizyna zmniejsza obszar zawału, hamuje powstawanie obrzęku, stabilizuje mikrokrążenie, normalizuje czynność uszkodzonych komórek nerwowych i poprawia zdolność uczenia się. W doświadczalnym modelu choroby Alzheimera cerebrolizyna zwiększa liczbę cząsteczek transportujących glukozę przez barierę krew–mózg.

U kogo stosuje się terapię Cerebrolizyną?

Zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi leku, Cerebrolizynę stosuje się

wspomagająco w terapii zespołów organicznych, w tym – łagodnych zespołów otępiennych.

Cerebrolizynę stosuje się zwykle w następujących stanach chorobowych:

–   urazy mózgu

–   udar niedokrwienny mózgu

  • krwawienie śródmózgowe i przymózgowe
  • krwotok podpajęczynówkowy
  • zespoły otępienne o różnej etiologii w tym: choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne
    i mieszane, otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe
  • choroby neurodegeneracyjne takie jak: choroba Parkinsona i atypowy parkinsonizm, choroba Huntingtona
  • zespoły móżdżkowe o różnej etiologii
  • stwardnienie rozsiane

Jak działa Cerebrolizyna?

Mieszanina neuroprzekaźników, neuromodulatorów i innych białek zawarta w leku Cerebrolizyna wspomaga czynność komórek nerwowych oraz pobudza procesy ochronne i naprawcze. Frakcja peptydów proteolitycznych pochodzi z mózgu świni składa się z krótkich peptydów pochodzenia naturalnego podobnych lub identycznych do tych, które są wytwarzane endogenni u człowieka. Oprócz bezpośredniego działania na neurony, lek ten wydaje się istotnie zwiększać liczbę cząsteczek transportujących glukozę przez barierę krew-mózg, tym samym wyrównując deficyt energetyczny związany z chorobą mózgu.

Badania ilościowe z zastosowaniem EEG u zdrowych ochotników oraz pacjentów z demencją naczyniową, wykazały zależne od dawki działanie zwiększające aktywność neuronalną (zwiększenie częstotliwości alfa i beta) po 4 tygodniach leczenia. Niezależnie od przyczyny choroby, czy jest to otępienie typu alzheimerowskiego, czy demencja naczyniowa, leczenie Cerebrolizyną powoduje poprawę zdolności poznawczych oraz aktywności w życiu codziennym. Po zaledwie dwóch tygodniach, obserwowano poprawę stanu pacjenta ocenianą w skali CGI (ang. Clinican’s Global Impression), przy czym stan pacjenta ulega dalszej poprawie wraz z kontynuowaniem leczenia. Również niezależnie od rodzaju demencji około 60–70% pacjentów reaguje pozytywnie na leczenie Cerebrolizyną. W przypadku otępienia typu alzheimerowskiego poprawa stanu klinicznego pacjenta utrzymywała się także po zakończeniu leczenia.

Czy leczenie Cerebrolizyną jest bezpieczne?

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Jakie są przeciwwskazania do leczenia Cerebrolizyną?

Przeciwwskazaniem do leczenia jest nadwrażliwość na Cerebrolizynę lub którykolwiek ze składników leku.

Leku nie mogą przyjmować osoby chore na padaczkę (szczególnie z napadami drgawek typu grand mal), gdyż jego stosowanie może powodować zwiększenie częstości napadów drgawek.

Przeciwwskazaniem jest także ciężka niewydolność nerek.

Czy podczas leczenia Cerebrolizyną należy zachować jakieś środki ostrożności?

W czasie terapii należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 – chorób alergicznych i jednoczesnego stosowania leków będących inhibitorami MAO i leków przeciwdepresyjnych. W takich przypadkach zaleca się zmniejszenie dawki leku przeciwdepresyjnego.

Badania kliniczne nad Cerebrolizyną nie wykazały wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednakże nie można wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, dlatego podczas leczenia należy unikać wykonywania tych czynności.

Jakie są możliwe działania niepożądane leku?

W trakcie terapii Cerebrolizyną mogą pojawić się następujące objawy uboczne:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne, takie jak reakcje skórne w postaci świądu, miejscowe reakcje zapalne, ból głowy, ból szyi, bóle kończyn, gorączka, ból lędźwiowo-krzyżowy, duszność, dreszcze oraz stan podobny do wstrząsu.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) Brak apetytu.

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)

Pożądane działanie aktywujące było również związane z pobudzeniem (agresja, splątanie, bezsenność).

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)

Zbyt szybkie wstrzyknięcie produktu może powodować zawroty głowy.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Donoszono o pojedynczych przypadkach wystąpienia napadów padaczkowych typu grand mal
i drgawek po podaniu leku.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zbyt szybkie wstrzyknięcie produktu może powodować palpitacje lub arytmie.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Niestrawność, biegunka, zaparcia, wymioty i nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)

Zbyt szybkie wstrzyknięcie może powodować uczucie gorąca lub pocenie się. Świąd.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zgłaszano przypadki reakcji w miejscu podania, takich jak rumień i uczucie pieczenia.

W jednym badaniu po zastosowaniu leku zgłaszano rzadkie przypadki hiperwentylacji, nadciśnienia tętniczego, niedociśnienia tętniczego, uczucia zmęczenia, drżenia, depresji, apatii, senność oraz objawy grypy (np. uczucie zimna, kaszel, infekcje dróg oddechowych).

Ponieważ Cerebrolizyna jest stosowany u osób w podeszłym wieku, a wymienione powyżej działania niepożądane są typowe dla tej populacji pacjentów, można je obserwować również w przypadku nieprzyjmowania leku.

Czy można przedawkować Cerebrolizynę?

Nie są znane przypadki niekorzystnego wpływu na zdrowie spowodowanego przedawkowaniem lub zatruciem.

Jak wygląda terapia Cerebrolizyną?

W większości przypadków lek stosowany jest we wlewach dożylnych, rzadziej wstrzyknięciach domięśniowych lub dożylnych. Dawka podawana we wlewach dożylnych może być kilkakrotnie większa niż dopuszczalna dawka podawana we wstrzyknięciu, co wiąże się z poprawą skuteczności terapii.

Wlewy dożylne podaje się w cyklach. Zalecane leczenie obejmuje codzienne podawanie leku łącznie przez 10–20 dni. Cykl leczenia można powtarzać, aż do momentu, kiedy nie widać dalszej poprawy klinicznej. Po leczeniu wstępnym, częstość podawania można zmniejszyć do 2 lub 3 razy w tygodniu. Pomiędzy kolejnymi cyklami należy zachować przerwę odpowiadającą długości cyklu leczenia.

 

Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski