lek. Urszula Wyr­was-Bełz, endo­kry­no­lo­g, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Urszula Wyrwas-Bełz

Jest spe­cja­li­stą endo­kry­no­lo­giem, spe­cja­li­stą cho­rób wewnętrz­nych. Jest leka­rzem z ogrom­nym doświad­cze­niem kli­nicz­nym oraz dużymi pokła­dami cie­pła i empa­tii dla swo­ich pacjen­tów. Do każ­dego cho­rego pod­cho­dzi w spo­sób pro­fe­sjo­nalny i przede wszyst­kim holi­styczny, ana­li­zu­jąc stan i potrzeby całego orga­ni­zmu a nie tylko wybra­nego narządu, z któ­rego pocho­dzą bez­po­śred­nie objawy.

Dr Urszula Wyr­was-Bełz dia­gno­zuje i leczy:

 • cho­roby tar­czycy (m.in. guzy, nad­czyn­ność, nie­do­czyn­ność, cho­robę Hashi­moto)
 • cho­roby nad­ner­czy (m.in. guzy, nad­czyn­ność, nie­do­czyn­ność, zespół Cushinga, cho­robę Addi­sona)
 • cho­roby przy­sadki mózgo­wej (m.in. guzy, nad­czyn­ność, akro­me­ga­lię, moczówkę pro­stą, nie­do­czyn­ność, hyper­pro­lak­ty­ne­mię, cho­robę Cushinga, pro­lac­ti­nomę)
 • cho­roby gonad (m.in. meno­pauzę, andro­pauzę, zabu­rze­nia doj­rze­wa­nia płcio­wego)
 • cho­roby przy­tar­czyc (m.in. tężyczkę, oste­opo­rozę)
 • zabu­rze­nia mie­siącz­ko­wa­nia
 • zabu­rze­nia meta­bo­liczne
 • guzy neu­ro­en­do­krynne
 • zabu­rze­nia kon­cep­cji mał­żeń­skiej (nie­płod­ność żeń­ska, nie­płod­ność męska)
 • zespoły andro­genne (nadmierne owłosie­nie, trą­dzik, łysie­nie)
 • gine­ko­ma­stię
WRÓĆ DO LISTY PORADNI
Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski